Енергетичний Альянс: енергетична безпека України  

СтатутСТАТУТ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ


«ЕНЕРГЕТИЧНИЙ АЛЬЯНС»

І. Загальні положення


1.1. Дніпропетровська обласна громадська організація «Енергетичний альянс Придніпров’я» (далі – Організація) є місцевою громадською організацією, яку створено на основі добровільного об'єднання загальних інтересів її членів з метою реалізації завдань, окреслених цим Статутом.

1.2. Організація здійснює свою діяльність на території Дніпропетровської області.

1.3. Організація створена згідно з Конституцією України, Законом України "Про об'єднання громадян", іншими нормативно – правовими актами та у своїй діяльності керується цим Статутом. Організація здійснює свою діяльність на принципах вільного волевиявлення, рівноправності членів, самоврядування, законності та гласності, відкритості для суспільства, засобів масової інформації.

1.4. Повне найменування Організації:

Українською мовою – ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ЕНЕРГЕТИЧНИЙ АЛЬЯНС»;

Російською мовою – ДНЕПРОПЕТРОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ АЛЬЯНС»;

Скорочена назва:

Українською мовою - ДОГО «ЕНЕРГЕТИЧНИЙ АЛЬЯНС»;

Російською мовою – ДООО «ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ АЛЬЯНС».

1.5. Юридична адреса та місцезнаходження Організації: Україна, 49074 м. Дніпропетровськ, пр. Газети „Правда” 143/8.

1.6. Організація набуває статусу юридичної особи з моменту державної реєстрації, має власне майно, рахунки в установах банків, круглу печатку із своїм найменуванням, кутовий та інші штампи, бланки, символіку та інші необхідні реквізити, зразки яких затверджуються Президією Організації. Символіка Організації реєструється у встановленому законодавством України порядку.

1.7. Організація створена і діє на принципах демократичності, рівноправності членів, законності та самофінансування, самоуправління, гласності у відповідності з чинним законодавством.

1.8. Організація не несе відповідальності за зобов'язання держави та своїх членів, члени Організації не відповідають за зобов'язання Організації своїм майном.

1.9. Діяльність Організації не обмежується строком.

ІІ. Мета та завдання Організації


2.1. Головною метою діяльності Організації є захист та задоволення законних спільних інтересів членів Організації, сприяння розробці, розвитку, становленню та впровадженню новітніх енергозберігаючих технологій та устаткування.

2.2. Для досягнення поставленої мети, Організація в порядку, встановленому чинним законодавством, здійснює наступні завдання:

 • представництво і захист інтересів та прав Організації, її членів у державних органах, установах, підприємствах, інших організаціях, судових органах;
 • співпраця з місцевими органами державної влади з питань діяльності Організації;
 • сприяння збору та узагальненню інформації про реальний стан розвитку, становлення та впровадження новітніх енергозберігаючих технологій та устаткування;
 • сприяння розробці комплексних програм розвитку та підвищення енергоефективності і енергозбереження, становленню та впровадженню новітніх енергозберігаючих технологій та устаткування;
 • сприяння розробці і проведенню енергетичного, екологічного та будівельного аудиту міст, промислових підприємств, об’єктів ЖКХ;
 • сприяння вивченню та узагальненню громадської думки з питань діяльності розвитку, становлення та впровадження новітніх енергозберігаючих технологій та устаткування.
 • сприяння виконанню законів та інших нормативно-правових актів у сфері енергозбереження та захисту навколишнього середовища;

2.3. Для виконання статутних цілей та завдань Організація за встановленим порядком:

 • виступає учасником цивільно-правових відносин, набуває майнові і немайнові права, може бути позивачем та відповідачем у судах загальної юрисдикції, господарському або третейському суді;
 • представляє і захищає свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів у державних та громадських органах;
 • надає інформацію членам Організації з питань діяльності Організації;
 • сприяє розробці, організації фінансування та реалізації комплексних державних, регіональних, місцевих та виробничих програм розвитку та підвищення енергоефективності і енергозбереження;
 • сприяє розвитку науки і освіти, розробці та реалізації науково-освітніх програм у сфері енергозбереження та захисту навколишнього середовища;
 • може брати участь у політичній діяльності, проводити масові заходи (збори, мітинги, демонстрації тощо);
 • може ідейно, організаційно та матеріально підтримувати інші об'єднання громадян, надавати допомогу в їх створенні;
 • може вносити пропозиції до органів влади і управління та одержувати від органів державної влади і управління та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей і завдань;
 • може розповсюджувати інформацію, пропагувати свої ідеї, цілі, діяльність членів Організації;
 • може засновувати засоби масової інформації;
 • може створювати установи та організації;
 • може об'єднуватися у спілки, асоціації та інші об'єднання, що створюються на добровільній основі і сприяють виконанню статутних завдань;
 • може вести співробітництво та обмін інформацією та спеціалістами з відповідними організаціями зарубіжних країн;
 • може бути членом інших громадських організацій;
 • сприяє організації проведення виставок, ярмарок, науково-практичних конференцій, симпозіумів, семінарів, круглих столів, лекцій, концертів, нарад з питань діяльності Організації, запрошувати до участі в роботі фахівців, заінтересованих осіб, організації, як українські, так і закордонні;
 • може придбавати, отримувати у володіння та користування, відчуджувати матеріальні цінності (рухоме та нерухоме майно), нематеріальні активи (у т.ч. об'єкти інтелектуальної власності) та здіснювати інші операції для забезпечення своєї статутної діяльності у відповідності з чинним законодавством, за участю фізичних та юридичних осіб, створених за законодавством України, та інших держав;
 • може отримувати допомогу у вигляді коштів або майна, що надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань, грантів, самостійно вирішувати питання про використання добровільних пожертвувань, грантів, членських та інших внесків, що надходять до Організації;
 • може організовувати збір пожертвувань, грантів і внесків від фізичних та юридичних осіб, міжнародних та іноземних організацій;
 • може використовувати кошти та інше майно Організації для виконання статутних завдань або на благодійні цілі;
 • може здійснювати будь-яку іншу діяльність, що не заборонена законом, яка необхідна для вирішення статутних завдань Організації;
 • може мати інші права згідно з законодавством України.

ІІІ. Керівні та контрольні органи Організації та їх повноваження

3.1. Вищим керівним органом Організації є Загальні збори. Загальні збори скликаються не рідше одного разу на 2 роки. Рішення про скликання чергових Загальних зборів приймається Президією Організації, а позачергових - на вимогу не менше однієї третини членів Президії.

3.2. Загальні збори визнаються правомочними, якщо в них беруть участь більш як 75 % членів Президії Організації.

3.3. Рішення на Загальних зборах приймаються простою більшістю голосів.

3.4. Про скликання та порядок денний Загальних зборів Президія Організації оголошує не пізніше, як за один місяць до дати проведення Загальних зборів.

3.5. Виключною компетенцією Загальних зборів є:

 • затвердження Статуту Організації, внесення змін та доповнень до нього;
 • обрання та відкликання членів складу Президії та Ревізійної комісії;
 • заслуховування та затвердження звітів Президії Організації та Ревізійної комісії щодо їх роботи;
 • реалізація права власності на майно та кошти;
 • прийняття рішень про реорганізацію чи ліквідацію діяльності Організації, створення ліквідаційної комісії;
 • затвердження положень щодо внутрішньої діяльності Організації;
 • вирішення інших питань, що стосуються діяльності Організації і передбачені Статутом Організації.

3.6. У проміжок часу між засіданнями Загальних зборів керівництво діяльністю Організації здійснює Президія Організації.

3.7. Президія Організації є постійно діючим центральним статутним органом Організації. Голова Президії - Президент обирається на строк 10 років на першому засіданні Президії зі складу членів Президії - віце-президентів за напрямками. Голова Президії є одночасно Президентом Організації. Кількісний склад членів Президії - віце-президентів за напрямками складає не менше трьох осіб і встановлюється загальними зборами Організації.

3.8. Президія Організації:

 • зі складу членів Президії обирає Президента Організації строком на 10 років;
 • організує практичне виконання рішень Загальних зборів та статутних завдань Організації;
 • формує основні напрями та за необхідністю затверджує програми діяльності Організації;
 • представляє Організацію в державних органах, інших організаціях та за кордоном;
 • організує діяльність Організації в період між засіданнями Загальних зборів;
 • за поданням Президента Організації призначає місце, дату, порядок денний чергових та позачергових Загальних зборів;
 • приймає рішення про прийом та виключення колективних та індивідуальних членів Організації відповідно до вимог цього Статуту;
 • затверджує Положення про порядок сплати та розмір вступного та членських внесків;
 • затверджує Положення про Дирекцію Організації;
 • затверджує зразки печаток та штампів, емблеми, символіку з назвою Організації;
 • оперативно керує майном Організації в порядку, визначеному Статутом;
 • приймає рішення про створення підприємств, госпрозрахункових організацій, установ;
 • вирішує інші питання, пов’язані з діяльністю Організації, що не віднесені цим Статутом до виключної компетенції Загальних зборів.

3.9. Президія Організації збирається на свої засідання не рідше, ніж один раз у квартал. Рішення Президії являються правомочними, якщо в його засіданні беруть участь не менш 60 % членів Президії. Кожен член Президії при голосуванні має один голос. Рішення приймаються простою більшістю голосів. Якщо кількість голосів "за" та "проти" збігається, вирішальне значення має голос Президента.
3.10. Голова Президії - Президент Організації:

 • контролює виконання рішень Загальних зборів і Президії Організації;
 • здійснює поточне керівництво діяльністю Організації, розглядає найважливіші питання її діяльності, приймає по них рішення, затверджує поточні плани;
 • без доручення представляє Організацію у стосунках з підприємствами, установами, організаціями, а також в органах законодавчої та виконавчої влади, громадських об'єднаннях, міжнародних і зарубіжних організаціях;
 • відкриває в установах банків рахунки Організації і здійснює оперативне керування ними згідно рішень Загальних зборів та Президії;
 • підписує від імені Організації угоди, договори та інші юридичні акти;
 • здійснює оперативне керування майном та коштами Організації;
 • затверджує запропоновані Дирекцією кандидатів на посади;
 • видає доручення та довіреності;
 • в межах своєї компетенції видає розпорядження, обов'язкові до виконання працівниками Організації;
 • подає на розгляд Президії Організації питання про виключення членів Організації за порушення вимог цього Статуту;
 • має право внесення на розгляд Загальних зборів будь-якого питання, що стосується діяльності Організації;
 • має право першого підпису усіх фінансових документів Організації;

3.11. Контролюючим органом Організації є Ревізійна комісія. Ревізійна комісія обирається Загальними зборами Організації строком на 5 років. Порядок діяльності Ревізійної комісії встановлюється Положенням, що затверджується Загальними зборами Організації. Ревізійна комісія у своїй діяльності підпорядкована та підзвітна Загальним зборам. Ревізійну комісію очолює Голова який обирається Ревізійною комісією зі свого складу на першому засіданні Ревізійної комісії терміном на п’ять років.

Ревізійна комісія:

 • реалізує і контролює статутну та фінансово-господарську діяльність Організації, виконання рішень Загальних зборів та Президії:
 • перевіряє вірність ведення бухгалтерського обліку та звітності:
 • вимагає від посадових осіб Президії подання всіх необхідних їй матеріалів, бухгалтерських та інших документів та особистих пояснень;
 • має право за дозволом Загальних зборів залучати до своєї роботи незалежних фахівців та експертів;
 • складає висновок щодо річних звітів та балансів;
 • перевіряє організацію роботи за заявами, скаргами та листами громадян;
 • розглядає скарги, заяви та пропозиції членів Організації, які розглянуті Президією Організації;
 • доповідає Загальним зборам, якщо виникла істотна загроза інтересам Організації.

Засідання Ревізійної комісії проводяться не рідше одного разу на квартал та вважаються правомочними, якщо в них беруть участь всі члени Ревізійної комісії. Рішення Ревізійної комісії приймаються простою більшістю голосів.

3.12. Адміністративно-виконавчим органом Організації є Дирекція. Це штатний апарат, який здійснює виконання статутних завдань Організації, рішень Загальних зборів та Президії, здійснює поточну діяльність Організації, за погодженням з Президентом приймає на роботу та регулює трудові відносини з працівниками Організації. Дирекція утворюється Президією за поданням Президента Організації. Керівництво Дирекцією здійснює Директор, якого призначає Президент Організації. Дирекція здійснює свою діяльність у відповідності до Положення, затвердженого Президією Організації.

IV. Майно та кошти


4.1. Організація може мати у власності кошти та інше майно, необхідне для здійснення її статутної діяльності.

4.2. Організація набуває право власності на кошти та інше майно, передане їй засновниками, членами або державою, набуте від вступних та членських внесків, пожертвуване громадянами, підприємствами, установами та організаціями, а також на майно, придбане за рахунок власних коштів чи на інших підставах, не заборонених законом.

4.3. Організація набуває право власності на дотації або субсидії, отримані з державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів або у межах благодійної, у тому числі гуманітарної допомоги чи технічної допомоги, що надаються відповідно до умов міжнародних договорів.

4.4. Організація має право на майно та кошти, придбані в результаті господарської та іншої комерційної діяльності створених нею госпрозрахункових установ та організацій, заснованих підприємств.

4.5. Кошти та інше майно Організації, в тому числі при її ліквідації, не може перерозподілятись між її членами.

V. Члени Організації, їх права та обов'язки


5.1. Членство в Організації є індивідуальним та може бути колективним.

5.2. Індивідуальними членами Організації можуть бути громадяни України, які досягли віку 18 років, іноземні громадяни та особи без громадянства, поділяють статутні завдання Організації, організаційно підтримують її та сплачують членські внески.

5.3. Колективними членами Організації можуть бути колективи підприємств, установ і організації, які визнають цей Статут та приймають безпосередню участь у виконанні статутних завдань Організації.

Колективні члени Організації діють через своїх повноважних представників.

5.4. Індивідуальні та колективні члени Організації мають рівні права та обов'язки.

5.5 Рішення про прийом та добровільний вихід із членів Організації ухвалює Президія Організації на підставі особистої заяви індивідуального члена, рішення зборів колективу підприємства, установи, організації - колективного члену. Прийняті до членів Організації сплачують вступний внесок

5.6.    Члени Організації мають право:

 • обирати членів складу Президії Організації;
 • обирати і бути обраними до керівних та контрольних органів Організації та отримувати інформацію про їх роботу;
 • брати участь у визначенні основних напрямів діяльності робочих органів Організації, а також у всіх заходах, що здійснює Організація;
 • обговорювати будь-які питання діяльності Організації та вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи Організації;
 • виступати за дорученням Організації її повноважним представником;
 • одержувати методичну та організаційну допомогу в реалізації проектів, схвалених керівними органами Організації;
 • користуватися за встановленим порядком майном Організації;
 • отримувати своєчасну та повну інформацію про діяльність Організації;
 • звертатися до органів Організації для захисту своїх законних прав та інтересів;
 • вимагати у встановленому порядку скликання позачергових зборів;
 • у будь-який момент вільно вийти із складу членів Організації;
 • мати інші права згідно з чинним законодавством та цим Статутом.

5.7. Члени Організації зобов'язані:

 • суворо дотримуватись положень Статуту та інших внутрішніх документів Організації;
 • виконувати рішення Загальних зборів та Президії Організації;
 • спрямовувати свою діяльність на суворе виконання законодавства України, на досягнення мети на виконання завдань Організації, зростання ролі та престижу Організації;
 • брати активну участь у організації та проведенні заходів Організації;
 • своєчасно та в повному обсязі сплачувати вступний та поточні членські внески;
 • виконувати інші обов'язки, передбачені цим Статутом.

5.8. За порушення вимог законів України та цього Статуту до члена Організації можуть бути застосовані такі заходи впливу, як попередження та виключення з Організації.

5.9. Членство в Організації припиняється у випадках:

 • виходу з Організації за власною заявою;
 • смерті індивідуального члена Організації;
 • припинення діяльності колективного члена Організації;
 • виключення з Організації.

5.10. Підставами для виключення є:

 • систематичне невиконання вимог цього Статуту;
 • вчинення дій, що суперечать меті та завданням Організації;
 • вчинення дій, що негативно впливають на репутацію члена Організації, самої Організації, тощо;
 • несплата членських внесків, що підлягають сплаті згідно з рішенням Організації, протягом 3-х місяців.

5.11. Виключення членів Організації ухвалюється Президією Організації. У разі виходу чи виключення з Організації сплачені членські внески не повертаються.

5.12. Майно, що було передано членом Організації у тимчасове користування чи оренду Організації, після виходу або виключення члена Організації повертається йому без сплати винагороди.

VI. Господарська діяльність Організації


6.1. З метою виконання статутних завдань і цілей Організація можуть здійснювати необхідну господарську та іншу комерційну діяльність шляхом створення госпрозрахункових установ і організацій із статусом юридичної особи, заснування підприємств в порядку, встановленому законодавством.

6.2. Організація, створені нею установи та організації зобов'язані вести оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, зареєструватись в органах державної податкової інспекції та вносити до бюджету платежі у порядку і розмірах, передбачених законодавством.

VII. Міжнародна діяльність


7.1. Організація може засновувати або вступати до міжнародних громадських (неурядових) організацій, створювати міжнародні спілки, підтримувати прямі міжнародні зв'язки, укладати угоди, а також брати участь у здійсненні будь-якого заходу, що не суперечить чинному законодавству України.

VIII. Припинення діяльності Організації


8.1. Припинення діяльності Організації може бути проведено шляхом її реорганізації, ліквідації (саморозпуску, примусового розпуску).

8.2. Реорганізація Організації здійснюється за рішенням Загальних зборів Організації.

8.3. У випадку реорганізації усі права та обов'язки переходять до правонаступників.

8.4. Ліквідація Організації здійснюється за рішенням Загальних зборів Організації, якщо за це рішення проголосувало не менш ? голосів від кількості присутніх на Загальних зборах, або ж за рішенням суду.

8.5. Ліквідація Організації здійснюється ліквідаційною комісією, яка створена органом, що прийняв рішення про ліквідацію Організації. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Організації, розраховується з кредиторами, складає ліквідаційний баланс та представляє його органу, що її призначив.

8.6. Активи Організації у разі ліквідації повинні бути передані іншій неприбутковій організації відповідного виду або зараховані до доходу бюджету. 

X. Порядок внесення змін та доповнень до Статуту


9.1. Рішення про внесення змін і доповнень до Статуту Організації вносяться за рішенням Загальних зборів Організації, якщо за це рішення проголосувало не менш ? голосів від кількості присутніх членів на Загальних зборах.

9.2. Зміни і доповнення до Статуту Організації підлягають обов’язковій реєстрації.

ЗАРЕЄСТРОВАНО

Головним управлінням юстиції у Дніпропетровській області

Наказ від ___________

Свідоцтво №____________

Начальник Головного управління юстиції

________________В.Я. Кармазін

ЗАТВЕРЖДЕНО

Установчими зборами Дніпропетровської обласної громадської організації «Енергетичний альянс Придніпров’я» від «06» лютого 2009 року

Протокол № 1