Энергетический Альянс: энергетическая безопасность Украины  

Обращение Энергетического Альянса

Энергетическая независимость –
залог национальной безопасности Украины

«Э Н Е Р Г Е Т И Ч Е С К И Й    А Л Ь Я Н С»
общественная независимая организация

   «Энергетический Альянс» - это платформа на которой пересекаются интересы промышленных предприятий, производителей – поставщиков энергосберегающих технологий, ученых , энергоаудиторов , банкиров, международных финансовых организаций, для решения задач по внедрению энергосберегающих технологий , для их финансирования.
   Экономический  и особенно энергетический кризис поставил перед каждым сознательным гражданином Украины  вопрос о его роли и вкладе в выходе нашей страны из этой  кризисной ситуации.  Предложение ОО «Энергетического Альянса» и Института «Пассивный Дом» Германия на проведение сертификации (аудита) зданий и сооружений согласно Закона Украини от 22.06.2017 № 4941 «Про енергетичну ефективність будівель». Описание схемы получения финансирования инвестиций на термомодернизацию согласно полученных данных сертификации (энергоаудита) зданий.

Програма
«Ініціатива»

Комплексне використання енергетичних ресурсів альтернативних джерел енергії
та застосування Європейських малобюджетних технологій термомодернізації
будівель для малозабезпечених замовників по вирішенню завдань підняття
енергоефективності Регіону України.

 

Обсяги можливих інвестицій в термомодернізацію будівель    житлово-комунального господарства,
теплогенеруючих      підприємств,
теплових мереж та об'єктів громадського значення в Україні 56 мільярдів €
(Програма).

Програма «Ініціатива»  є Програмою
загальнодержавного значення
.

Комплексна програма енергоефективності
«Ініціатива», започаткована та розроблена ГО «Енергетичний Альянс» www.e-a.org.ua  з експертним партнерством інституту
енергоефективності РНI Дармштадт Німеччина passiv.de.
При розробці Програми використовувався практичний досвід роботи в сфері
енергоефективності іспанської асоціації промислових підприємств «Серкобе» м.
Мадрид sercobe.es/en/about-us. Програма «Ініціатива» має метою на основі
аналізу існуючого стану та прогнозів розвитку економіки Регіону розробити
основні напрямки політики енергозбереження в сфері комунальної власності,
приватного домоволодіння, теплогенерації 
та будівництва, що передбачає створення цілісної та ефективної системи
управління енергоефективністю  об’єктів,
які підлягають термомодернізації у
Регіоні - енергоменеджмент.

Програма «Ініціатива» складається з трьох частин.
Вони можуть виконуватися, використовуючи досвід виконання іншої частини
Програми, а можуть виконуватися тільки згідно проведених розрахунків і
запропонованих технологій термомодернізації об’єктів конкретної виконуваної
частини Програми.

Програма на початковій стадії здійснення (Програма
мінімум «Базова») максимально задіє всі, вже наявні в Регіоні впроваджені
заходи, щодо підвищення енергоефективності ЖКГ та теплового господарства. Для цього утворюється Центр
енергоменеджменту.
Його головні завдання - це забезпечити максимальну
віддачу від цих заходів і  здійснювати
супровід нових заходів, які будуть запропоновані Програмою.

Центр впроваджує «Спільні
проєкти»
для підняття загального рівня енергоефективності Регіону. Будуть
створені підприємства по використанню АДЕ
(альтернативні джерела енергії)
, використання теплових скидів за допомогою ТН (теплових насосів) та отримання
теплової енергії за допомогою когенерації.

Спільні
проєкти
будуть створюватися при фінансуванні
одним інвестором, який буде через Центр
енергоменеджмента
координувати розподіл енергії на всі об'єкти
термомоденізаціі Програми для оптимального і ефективного її  використання замовником. Поєднання споживання
енергії від АДЕ і звичайних джерел
енергії не тільки знижує загальну вартість комунальних послуг та інших
платежів, а й вирішує проблему пікових навантажень енергії. Це збільшує життєвий цикл створеної системи
споживання енергії.

Програма
«Ініціатива» складається з двох напрямків та Базового розділу:

1. 
Сертифікація - аудит будівель згідно Європейським стандартам  NZEB
відповідно до «Концепції  національного плану збільшення кількості
будівель з близьким до нульового рівнем споживання енергії»
(Розпорядження Кабінету міністрів України від 29.01.2020 №88-р Київ).

Проєктування термомодернізації будівель за
допомогою Європейських  програм з
проєктування РНРР.

Термомоддернізація будівель із застосуванням
альтернативних джерел енергії по проєктам розробленим за Програмами РНРР.

Технологія термомодернізації Step-by-Step Retrofits to EnerPНit
(покрокова) застосовується по мірі необхідності, згідно розроблених планів (Plan) у Регіоні.

2.
Створення високорентабельних ЕСКО в
житловому фонді, для громадських будівель 
і в тепловому господарстві 
Регіону з проведенням за оптимальною вартістю заходів по
термомодернізації об’єктів. (Договори Принципу солідарності)

Сертифікація
і термомодернізація будівель буде проводитися відповідно до методик ДСТУ-Н
Б.В.3.2-3:2014; ДСТУ ВА.2.2-12:2015 (та інші, дивись додаток 1 Програми)

Технологія термомодернізації Step-by-Step Retrofits to EnerPНit
(покрокова) застосовується по мірі необхідності, згідно розроблених планів (Plan) у Регіоні.

Програма – це комплекс заходів по екологічній
експертизі (ОВД, СЕО), сертифікації, проєктуванню, організації робіт по
термомодернізації та будівництву енергоефективних будівель в Україні, виконуючи
повною мірою положення Закону України № 2118-VIII від 22.06.2017  «Про
енергетичну ефективність будівель»
, «Концепції
національного плану збільшення кількості будівель з близьким до нульового рівня
споживання енергії»
(Розпорядження
Кабінету міністрів України від 29.01.2020 №88-р Київ), та Закону України «Про енергетичну
ефективність»
.

Результати
виконання Програми в одному Регіоні будуть необхідним досвідом для проведення
таких робіт по Україні.

Згідно Програми такі практичні роботи вже ведуться
в Україні в м. Синельникове, школа № 6. Сертифікацію будівлі школи спільно
провели учасник ГО «Енергетичний Альянс», ПП «Стандарт С» та німецький інститут
енергоефективності PHI Дармштадт. Це початок виконання Програми
«Ініціатива»          

Загальна сума передбачуваного
залучення коштів для виконання програми «Ініціатива» - 346,24 млн
 

Термомодернізація
будівель та інших об’єктів по програмі «Ініціатива» - 1840
(див. Додатки).

 

Любому гражданину понятно, что в настоящий момент именно энергетическая безопасность Украины является залогом национальной безопасности, гарантией её политической и экономической независимости.

Понимая эту ситуацию, группа специалистов в области энергоэффективности и энергосбережения выступила с инициативой создания общественной неприбыльной организации «Энергетический альянс».

Идею создания такой организации уже поддержал целый ряд ведущих учёных и специалистов-энергетиков, энергоаудиторских компаний, общественных организаций, финансовых и банковских структур, промышленных предприятий, предприятий малого и среднего бизнеса, работающих в разных отраслях народного хозяйства.

Главная  цель Энергетического Альянса всеми силами и средствами содействовать выходу Украины из энергетического кризиса путём внедрения самых эффективных достижений отечественной и мировой науки и техники в области минимизации потребления энергоресурсов и энергосбережения.

Главной задачей Энергетического Альянса является  объединение потребителей энергоресурсов и тех, кто генерирует энергоресурсы, производителей  энергосберегающего  оборудования и техники, учёных и специалистов, работающих в области энергосбережения для оперативного решения своих задач в области энергосбережения, исключив любые посреднические структуры.

Мы считаем, что Энергетический Альянс позволит каждому из его членов создавать и пользоваться общим объединённым знанием и опытом, быстро и эффективно, общими усилиями разрабатывать и внедрять новейшие разработки, находить эффективных партнёров и необходимые ресурсы, в том числе и финансовые, для реализации своих проектов в области повышения энергоэффективности производства и сбережения энергоресурсов.

Инициативная группа начала работу над Энергетической Хартией Украины и программой своей работы.

Приглашаем вас принять участие в этой работе и вступить в члены Энергетического Альянса.

Инициативная группа.

Конт. тел.:
+38 050 603 40 99;
+34 683 118 671;

e-mail: info@e-a.org.ua

e-mail: anatolijkaraul@gmail.com

адрес: г. Днепропетровск,
ул. Коцюбинського 1, оф. 32
ул. Глинки, 2, бизнес-центр Мост-Сити, оф. 907

ЧТО ДАЁТ  УЧАСТИЕ  В  ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ  АЛЬЯНСЕ ?

   Для промышленных предприятий:

 • Прямой выход на высокопрофессиональные энергоаудиторские компании для проведения аналитического и инструментального энергоаудита.
 • Привлечение первоклассных специалистов и организаций для разработки программ повышения энергоэффективности и энергосбережения, разработки ТЭО энергосберегающих проектов и их реализации.
 • Проведение независимой высокопрофессиональной экспертизы программ и проектов по энергосбережению, технологий и оборудования.
 • Прямой доступ к базе данных Альянса новейших отечественных и зарубежных технологий, оборудования, специалистов в области энергосбережения.
 • Привлечение отечественных и зарубежных финансовых ресурсов на льготных условиях.
 • Лоббирование своих интересов в местных и центральных органах власти.

   Для банков и инвестиционных компаний:

 • Прямой доступ к базе данных Альянса по разрабатываемым и перспективным проектам в области энергосбережения.
 • Привлечение лучших специалистов для технологической экспертизы проектов по энергосбережению и оценки их эффективности и реализуемости.
 • Расширение рынка своих услуг за счёт информационных ресурсов Альянса.

   Для энергосервисных компаний:

 • Включение энергосервисной компании в базу данных Энергетического Альянса.
 • Прямой и быстрый доступ к базе данных Альянса по промышленным предприятиям, нуждающихся в услугах по энергоаудиту, разработке и внедрению энергосберегающих программ и проектов.
 • Быстрый доступ к базе данных новейших отечественных и зарубежных технологий, оборудования, специалистов в области энергосбережения.
 • Приоритетное включение компании в местные и государственные программы по энергосбережению.

   Для компаний разработчиков и производителей энергосберегающего
оборудования и технологий:

 • Включение компании в базу данных Энергетического Альянса.
 • Прямой и быстрый доступ к базе данных Альянса промышленных предприятий, нуждающихся во внедрении  новейших энергосберегающих технологий и оборудования.

        Для всех членов Альянса:

 • Включение в общую базу данных Альянса и пользование ею.
 • Бесплатное участие во всех мероприятиях, организуемых Альянсом: семинары, конференции, круглые столы и т.д.